Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Suskiego Ośrodka Kultury

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23.12.2019

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2022. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na stronie znajdują się dodatki ułatwiające czytelność strony, umożliwiające zmiany m.in. kontrastu, wielkości czcionki itd.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Korwek Paulina, adres poczty elektronicznej paauliska@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 552786116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Suski Ośrodek Kultury, ul. J. Wybickiego 10, 14-240 Susz
Do budynku prowadzą 3 wejścia, wejście główne jest oznaczone jako „Wejście główne”. Do wejść prowadz wyłożony polbrukiem chodnik. Chodnik jest w minimalnie wyższej pozycji niż parking prowadzący do budynku, co umożliwia wjazd wózkiem.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie, na I piętrze, do którego prowadzą schody w korytarzu od wejścia głównego. Obecnie nie ma możliwości wjazdu wózkiem na I piętro. Prowadzone są działania w celu udostępnienia możliwości wjazdu wózkiem na I piętro. W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie zaraz po wejściu „wejściem głównym”.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na tablicach informacyjnych zostały zastosowane duże litery utworzone czcionką bezszeryfową.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego bez wcześniejszego wniosku do podmiotu, w miarę możliwości podmiot zorganizuje tłumacza lub zaproponuje alternatywę.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Skip to content