Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Cyfryzacji

Suski Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.soksusz.pl.
Data publikacji strony internetowej: 07-01-2021 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   01-03-2023 r.


Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. materiały bywają obszerne,
  2. materiały mogą pochodzić z różnych źródeł, w związku z czym może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
  3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube,
  4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów.

Suski Ośrodek Kultury stara się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli ktokolwiek znajdzie błędy lub ma uwagi, może skontaktować się pod adresem poczty e-mail: kontakt@soksusz.pl.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01-03-2023 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 01-03-2023 r.

Zostało wykonane metodą zgodną z wymogami określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz z wykorzystaniem narzędzia do oceny strony: http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona internetowa https://www.soksusz.pl spełnia wymagania w 96,87 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor SOK – Piotr Pancer adres poczty elektronicznej: kontakt@soksusz.pl.

Kontaktować się można także poprzez numer telefonu 55 278-61-16.

Za pomocą ww. form kontaktu można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępnia się żadnych aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna


Do budynku prowadzą 3 wejścia, wejście główne jest oznaczone jako “Wejście główne”.

Do każdego z wejść prowadzi utwardzony chodnik. Chodnik jest w minimalnie wyższej pozycji niż parking prowadzący do budynku, co umożliwia wjazd wózkiem.

W budynku znajduje się zautomatyzowana winda umożliwiająca dostanie się osobom niepełnosprawnym do najwyższych części użytkowych budynku.

Sekretariat znajduje się na I piętrze, po lewej stronie, do sekretariatu prowadzą schody w korytarzu od wejścia głównego.

Osoby niepełnosprawne mają swobodny dostęp do dwóch sal wystawowych, tj. do sali widowiskowej na parterze wraz z pracowniami artystycznymi oraz do sali konferencyjnej znajdującej się na najwyższym piętrze, gdzie znajdują się kolejne pracownie i sale zajęć.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie zaraz po wejściu “wejściem głównym”.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomoc tłumacza języka migowego

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego powinna zgłosić ten fakt na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).

W zgłoszeniu nalezy podać zwięzły opis sprawy oraz wskazać metodę komunikowania się:
– PJM (polski język migowy),
– SJM (system językowo-migowy),
– SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniemych).

Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą:
– poczty elektronicznej: kontakt@soksusz.pl;
– faxu: 55 278-61-16;
– pocztą tradycyjną: Suski Ośrodek Kultury, 14-240 Susz, ul. J. Wybickiego 10

Skip to content