Historia i teraz

Kiedyś …

Suski Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 kwietnia 2000 roku, posiadającą osobowość prawną, której głównym zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury na terenie miasta i gminy Susz. Organizatorem instytucji kultury jest Rada Miejska w Suszu, która nadała Statut instytucji.

Jednak historia działalności Suskiego Ośrodka Kultury jako zinstytucjonalizowanej formy działalności sięga połowy lat 70 tych ubiegłego stulecia. Wtedy to bowiem na bazie Miejskiego Domu Kultury w Suszu rozpoczyna z dniem 01 października 1976 działalność Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury, powołany Uchwałą Rady Narodowej, z nowo powołanym dyrektorem Janem Krupskim, który funkcję tę pełnił będzie nieprzerwanie przez okres 15 lat. Ośrodek otrzymuje na początek 3 etaty, zostaje wyposażony w niezbędny sprzęt, który budził zazdrość innych ośrodków. Powstają liczne zespoły artystyczne prowadzone przez instruktorów. Pierwszym etatowym instruktorem w nowej instytucji był Czesław Radzicki prowadzący zespoły taneczne, teatralne i recytatorskie. Na przełomie 1976/77 drugim instruktorem zostaje Andrzej Iwanow, odpowiedzialny za amatorski ruch muzyczny.

W październiku 1984 roku na potrzeby Ośrodka Kultury oddany zostaje nowo adoptowany obiekt filialny przy ul. Wąskiej /Bożnica/, w której znalazły się specjalistyczne pracownie: fotograficzna,modelarska, sala taneczna pełniąca też funkcję małej sali kameralnej.

W szczytowym okresie działalności pod koniec lat 80 tych ubiegłego stulecia w MGOK pracowało 9 pracowników.
Byliśmy jedną z najprężniejszych placówek kultury w województwie elbląskim, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia wojewódzkie za zdobycie we współzawodnictwie pracy, w kategorii instytucji miejsko-gminnych, dwukrotnie I miejsca.

Rok 1990 – grudzień. W związku z przeprowadzoną w kraju reformą gospodarczą oraz kulturalną państwa, Ośrodek Kultury przechodzi pod bezpośrednie zwierzchnictwo Rady Miejskiej w Suszu. Następują liczne zwolnienia pracowników oraz drastyczne ograniczenia finansowe na działalność instytucji. Nowy budżet jest o 50% niższy jak w roku poprzednim i wystarcza na utrzymanie 3 pracowników (w tym 1 instruktora). Zaczynamy wszystko od początku.
Czerwiec 1991 r. Po 10 letniej przerwie wznowione zostają obchody Dni Susza, połączone od 1992 roku z zawodami triathlonowymi, które trwają do dnia dzisiejszego.
Wrzesień 1991. – Stanowisko Dyrektora MGOK obejmuje Andrzej Szysler i pełni je do marca 1995 r. W tym też okresie MGOK przejmuje nieczynne od 2 lat kino Syrena w Suszu i wznawia jego działalność, która prowadzona będzie do końca grudnia 2002 roku.
12 maja 1992 roku – w wyniku pożaru spłonął budynek MGOK przy ulicy Podmurze wraz z całym majątkiem ruchomym instytucji. Główną siedzibą MGOK zostaje budynek filialny przy ulicy Wąskiej 5, tzw. Bożnica.

Jesień 1994 rok – Decyzją Rady Miejskiej w Suszu obiekt kina Syrena przekazany zostaje na własność parafii Św.Antoniego w Suszu.
Maj 1995 roku – Dyrektorem MGOK zostaje Czesław Radzicki – dotychczasowy starszy Instruktor. Organizatorem Mistrzostw Polski w Triathlonie do roku 2000 zostaje Ośrodek Kultury w Suszu.
MGOK przejmuje działalność sportową na terenie miasta i gminy.
Wrzesień 1996 r – Sale i świetlice wiejskie na terenie gminy zostają przekazane w zarząd MGOK.
Październik 1997 – Uroczyste spotkanie działaczy społeczno-kulturalnych i pracowników z okazji 20 lecia powołania i działalności Ośrodka Kultury.
Styczeń 2000 r. – Przekształcenie zakładu budżetowego w instytucję kultury posiadającą osobowość prawną pn “Suski Ośrodek Kultury i Sportu”
Styczeń 2001 r. – Działalność sportową na terenie miasta i gminy przejmuje od Ośrodka Kultury Urząd Gminy i Miasta.
Maj 2001 r. – nadanie przez Radę Miejską w Suszu nowego Statutu instytucji, oraz zmiana nazwy na Suski Ośrodek Kultury.
Październik 2002 r. – Suski Ośrodek Kultury przejmuje obiekt przy ul. Kościelnej 1 dawne przedszkole) i po okresie adaptacji pomieszczeń staje się on jedynym obiektem SOK.
Grudzień 2002 r. – po 8 letnim okresie dzierżawy i użytkowania kino Syrena kończy działalność. Parafia Św. Antoniego po modernizacji obiektu tworzy w nim Katolickie Centrum Kultury.
Czerwiec 2005 r. – oddanie w użytkowanie SOK nowej sceny na terenie Plaży Miejskiej w Suszu.
Październik 2008 r. – Suski Ośrodek Kultury przeniesiony zostaje do nowej siedziby w obiekcie Centrum Sportu i Rekreacji im Jana Pawła II w Suszu.

W okresie 33 lat istnienia i działalności społeczno-kulturalnej Suskiego Ośrodka Kultury, znalazły się osoby które na trwale zapisane są w historię tej instytucji .
Należą do nich w pierwszej kolejności osoby odznaczone najwyższym resortowym odznaczeniem „Zasłużony Działacz Kultury” Są to:
Panowie: Jan Krupski i Eugeniusz Olszewski, oraz Panie: Jadwiga Olszewska, Julia Rolicz, Jadwiga Gajewska.
Do grona zasłużonych w rozwoju działalności kulturalnej należą również:
Jerzy Drozdowski, Andrzej Iwanow, Wojciech Olszewski, Irena Krupska, Andrzej Żarnecki, Bernadeta i Robert Gawryjołek, Janusz Wiśniewski, historię naszej działalności wpisały się również poprzez swoją działalność zespoły artystyczne takie jak: Zespół Taneczny „Beniks”, Zespół Muzyczny „Format”, dziecięcy Zespół Teatralny „Kubusie”, Grupa Wokalna „Uśmiech”, oraz „Ballada”, grupa Teatralna „Szatnia”, które poprzez wieloletnią działalność promowały Susz na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej.

Opr. Czesław Radzicki

Teraz …

Podstawowym celem Suskiego Ośrodka Kultury jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców Gminy Susz.

Zakres działania:
1. Ośrodek Kultury prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, a także nauki i sztuki – z uwzględnieniem twórczości lokalnych twórców.
2. Głównym celem działań Ośrodka kultury jest pozyskiwanie i przygotowanie uczestników do aktywnego uczestnictwa w organizowanych imprezach i wydarzeniach kulturalnych.

Obszary działalności kulturalnej:
1. Prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, a także ułatwiania kontaktu z kulturą i sztuką, przede wszystkim poprzez tworzenie ofert i warunków dla możliwości kulturalnego spędzenia czasu wolnego społeczności lokalnej.
2. Tworzenie, gromadzenie i dokumentowanie dóbr kultury.
3. Upowszechnianie nauki, kultury i sztuki.
4. Integrowanie społeczności poprzez współtworzenie warunków do rozwijania lokalnych wartości rozwoju miejscowego ruchu kulturalnego.
5. Tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kontaktów ze sztuką oraz wspieranie amatorskiego uprawiania różnych form i dziedzin sztuki.
6. Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych społeczności oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami i fundacjami) o podobnych celach statutowych oraz innymi instytucjami kultury oraz placówkami oświatowymi.

Ośrodek Kultury w związku z realizacją swoich działań może:
1. Prowadzi impresariat artystyczny (organizacja imprez, w tym masowych, rozrywkowych, okolicznościowych, artystycznych, jak koncerty, spektakle teatralne, formy estradowe itd.).
2. Prowadzić działalność edukacyjną (organizacja ogniska, plenerów artystycznych, kursów i innych zajęć szkoleniowych).
3. Współpracować i współdziałać z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi, społecznymi i placówkami oświatowymi.
4. Podejmować działania gospodarcze mające na celu zapewnienie zaplecza dla realizowanych zadań (świadczenie usług gastronomicznych, poligraficznych, plastycznych i innych, prowadzenie sprzedaży przedmiotów wytworzonych w ramach różnego rodzaju organizowanych zajęć i warsztatów itd.).
5. Administrować powierzonymi obiektami.
6. Sprawować opiekę merytoryczną nad działalnością świetlic wiejskich, poprzez zatrudnianie opiekunek świetlic oraz pracowników gospodarczych.
7. Wymienione zadania będą realizowane na podstawie zapisów Statutu i zezwoleń wymaganych odrębnymi przepisami.
8. Prowadzić działalność usługowo – handlową na zasadach barteru.


Celem działań Suskiego Ośrodka Kultury w przestrzeni wydarzeniowej oraz edukacyjnej jest ciągła interakcja i wsłuchiwanie się w głos społeczeństwa dot. wprost dynamicznie zmieniających się potrzeb.
Całość przedmiotowych działań na rzecz mieszkańców rozbudowywania jest o aspekt promocji Gminy Susz. M.in. dlatego w 2022 r. obmyślono i zrealizowano dwa historyczne, dla Susza, wydarzenia.
W tym roku też opracowano i w całości sfinansowano ze środków własnych Suskiego Ośrodka Kultury pierwszy w Polsce „Pomnik Triathlonisty”, który staną w miejscu startów, trwających od ponad 30 lat zawodów.
Drugim historycznym działaniem podjętym przez SOK w 2022 roku było zaproszenie i samodzielne zorganizowanie wizyty na pierwszym i jedynym koncercie w Polsce zespołu LAIS – twórcy największego hitu tanecznego ostatnich lat „Belgijka”.
Dzięki zaaranżowaniu wizyty zespoły w programie Dzień Dobry TVN Susz mógł liczyć na 2 000 000 zł ekwiwalentu promocyjnego.

Spis zrealizowanych wydarzeń w Suskim Ośrodku Kultury w 2023 roku:

13.01.2023 r. – Koncert Kolęd
29.01.2023 r. – 32. Finał WOŚP

28.02.2023 r. – Bal Karnawałowy dla Jasia Skolasińskiego

12.03.2023 r. – Dzień Kobiet z Jaśko Band – Koncert

01.04.2023 r. – Jarmark Wielkanocny
21.04.2024 r – XXXIX Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją” dla szkół podstawowych
22-29.04. 2023 r. – Suski Tydzień dla Ziemi

13.05.2023 r. – Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza Susza.
20-21.05.2023 r. – Zlot Klubów Gier Planszowych

18.06.2023 r. – Bezpieczne Wakacje i Gminne obchody Dnia Dziecka
18.06.2023 r. – ,,Bitwa Regionów” Piknik z produktem Polskim
25.06.2023 r. –  VIII Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych UKCIB 29.06-01.07.2023 r. – Muzyczny Triathlon 2023
30.06.2023 r. – Odsłonięcie ,,Alei Sław Suskiego Triathlonu”

06.07.2023 r. – III Leżak-Plaża-Sztuka Summer Festival – Wonky Town
08.07.2023 r. – Mistrzostwa Świata – MOTOBALL 10-16.07.2023 r. – III Suski Tydzień Filmowy
27.07.2023 r. – III Leżak-Plaża-Sztuka Summer Festival – Nadmiar 30.07.-12.08.2023r. – Rock&Ball Susz Camp 2023

10.08.2023 r. – III Leżak-Plaża-Sztuka Summer Festival – Jazz Beatles/Imienowski Jazz Set
12.08.2023 r. – PERSEIDY SUSZ
18-19.08.2023 r. – III Blender Art Festival – Dni Susza
31.08.2023 r. – Konkurs Fotograficzny “SUPLEMENTUJ SUSZ”

02.09.2023 r. – Dożynki Gminne w Bałoszycach
15-16.09.2023 r. – IV Festiwal Suskiego Piękna
30.09.2023 r. – Uroczystość Odsłonięcia Pomnika Poświęconego


07.10.2023 r. – VII Festiwal „Suska Satyra”
26.10.2023 r. – Wystawa poświęcona więźniom obozu koncentracyjnego Stutthof

11.11.2023 r. – Obchody Narodowego Święta Niepodległości
18.11.2022 r. – 20-lecie zespołu SUSE 23.11.2023r. – Wieczorek Taneczny Seniorów

10.12.2023r. – SPEKTAKL PT. ,,Internet – Nasze Jutro?” 16.12.2023r. – Jarmark Bożonarodzeniowy 15.12.2023r. – KONCERT ,,TALES OF PINK FLOYD” 14.12.2023r. – ,,Magiczne Święta Melka” IGA

PODSUMOWANIE – Wydarzenia w 2023 r.:

93 Wydarzenia
215 Artystów (8 zagranicznych)
12080 Uczestników
25 Dni festiwalowych – niemalże miesiąc

Realizowane były zajęcia stałe, według planu, w ramach sekcji działających w SOK (m.in. artystyczne, muzyczne, taneczne i klub gier planszowych).

Skip to content